18 – ခုဒ္ဒကပါဌပါဠိ – Khuddhakapāṭha
ဓမ္မပဒပါဠိ – Dhammapadapāḷi
ဥဒါနပါဠိ – Udānapāḷi
ဣတိဝုတ္တကပါဠိ – Itivuttakapāḷi
သုတ္တနိပါတပါဠိ – Suttanipātapāḷi